Oktober 2023

N.a.v. de wijkavond vorig jaar de volgende mededelingen:

 
* Bodemverontreiniging Batosweg.
Op 18 mei 2022 heeft een wijkavond plaatsgevonden in ons
buurthuis. Hierbij is o.a. gesproken over de bodemverontreiniging aan
de Bato’sweg.
We hebben een rapport ontvangen van de gemeente Putten, welke
we via een lid van onze vereniging hebben kunnen voorleggen aan
een deskundige. Na bestudering bericht dit bureau ons het volgende;
“De bodemnotitie van 21 december 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe is beoordeeld. Deze  is opgesteld op verzoek van de gemeente Putten. De situatie aan de Bato’sweg te Putten is als volgt: er is sprake van een oude stortlocatie die eigendom is van de gemeente Putten waar in de periode van 1960 tot 1985 huishoudelijk, bouw- en sloopafval is gestort. Er blijkt echter zeer waarschijnlijk ook afval van de voormalige gasfabriek te zijn gestort. Het grondwater is in 2001, 2002, 2003 en 2010
gemonitord, onder andere vanwege het nabijgelegen waterwingebied. In 2022 is opnieuw het grondwater onderzocht, een aantal peilbuizen werd niet teruggevonden of kon niet worden bemonsterd vanwege de lage grondwaterstand. In de overige peilbuizen die zijn bemonsterd, zijn wat
lichte verontreinigingen met zware metalen aanwezig. Dit geeft geen aanleiding tot nader onderzoek.
De concentraties zijn ten opzichte van voorgaande onderzoeken zelfs verbeterd. In de toekomst is wel aanbevolen het grondwater te blijven monitoren. Hoe vaak dat dient te gebeuren stemt de gemeente
Putten af met de provincie Gelderland. Vooralsnog is er echter geen reden tot zorg over de grondwaterkwaliteit.”

 

* WERKGROEP VEILIG VERKEER KRACHTIGHUIZEN
N.a.v. diverse besprekingen tussen de gemeente en leden van de
werkgroep is onlangs op het gemeentehuis aan de leden van de
werkgroep het ACTIEPLAN VERKEER KRACHTIGHUIZEN gepresenteerd.
Enkele highlights hieruit wil ik u niet onthouden;
• De Oude Garderenseweg en de Krachtighuizerweg zullen op
termijn worden ingericht als “fietsstraat”.
• De maximumsnelheid van 30 km/u in Krachtighuizen zal
nadrukkelijker kenbaar worden gemaakt.
• De renovatie van het gedeelte Krachtighuizerweg tussen de
Oude Prinsenweg en de Oude Garderenseweg, welke plaats zou
vinden eind 2023, wordt uitgesteld naar de 1e helft van 2024.
Zodra het actieplan openbaar is, zullen wij u hierover berichten.

 

Oktober 2022

Vanuit de buurtvereniging zijn we in overleg met de gemeente om te zien of zij dit jaar een bijdrage willen leveren voor de basis-reanimatiecursussen in het buurthuis. We houden u op de hoogte.

TUSSENTIJDSE RESULTATEN WIJKAVOND MET GEMEENTE

Op 18 mei ’22 heeft in het buurthuis de bewonersavond met het gemeentebestuur plaatsgevonden.

-N.a.v. deze avond is een werkgroep verkeer gevormd, bestaande uit bewoners van Krachtighuizen, welke een aantal knelpunten heeft benoemd. Deze knelpunten zijn besproken op 22 september op het gemeentehuis met een verkeersdeskundige van de gemeente Putten.

Hierna zal e.e.a. met de verkeersdeskundige van de politie worden besproken alsook met de verantwoordelijk wethouder. Toegezegd is om voor 1 december een terugkoppeling naar de werkgroep te verzorgen.

-Inzake de kwaliteitsbewaking van het grondwater; Eind augustus zijn er in opdracht van de provincie extra peilbuizen geplaatst. Ook is opdracht gegeven om de bestaande peilbuizen opnieuw te monitoren. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, wordt de BV uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin zowel de historische als ook de meest recente monitoringsgegevens zullen worden toegelicht.

-Staatbosbeheer heeft inmiddels gereageerd dat ze op dit moment bezig zijn met het inventariseren van alle Japanse duizendknoop. Op basis van de inventarisatie willen ze een plan van aanpak maken voor het beheersen of bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Hopelijk komt de haard die door ons is aangegeven, ook op deze lijst.

 

Juli 2022

SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE PUTTEN
De aanhouder wint…………en dat geldt zeker voor het bestuur van
jullie Buurtvereniging.
Na ruim twee en een half jaar vragen, mailen, uitleggen, bellen,
afspraken maken, eindeloos veel papieren
versturen, cijfers uitleggen, nee incasseren,
opnieuw aanvragen en geduld beoefenen
heeft de Gemeente Putten onze
steunaanvraag voor “coronasubsidie” eindelijk gehonoreerd en
hebben we een bedrag van € 10.000,= bijgeschreven gekregen
wegens gederfde inkomsten gedurende 2 jaar corona.
Dit is alvast een mooie opsteker, die we goed kunnen gebruiken.
Er loopt nog een subsidieverzoek voor de pijler “cohesie”. Dat willen
we (mede) gebruiken om ons verjaardagsfeest mee te bekostigen.
Over deze aanvraag is nog geen besluit genomen.

 

Februari 2022

FINANCIELE ONDERSTEUNING

Inmiddels is bij u bekend, dat onze aanvraag om coronasteun uit 2020 en 2021 is afgewezen. Jan van den Brink, fractievoorzitter van de SGP heeft zich n.a.v. de publicaties daarover in de Puttenaer bij ons op de hoogte gesteld van de redenen van afwijzing. Wij hebben hem uiteraard de nodige informatie verstrekt. Ook hij vond het vreemd, dat door het rijk aan de gemeente Putten € 201.000, - aan corona-geoormerkte gelden was uitgekeerd, waarvan in 2021 nog niets was uitbetaald m.u.v. € 70.000, - aan Stroud. Op 28 oktober 2021 heeft hij in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor buurtvereniging Krachtighuizen. Een motie van zijn kant heeft erin geresulteerd dat op 18 januari 2022 in de commissievergadering samenleving, onder andere een nieuwe Subsidieregeling Coronasteun Cultuur 2022 is behandeld met minder strenge criteria. https://putten.raadsinformatie.nl/vergadering/921477/commissie%20Samenleving%2018-01-2022 Ook hier hebben wij input mogen leveren.
Deze regeling wordt vermoedelijk in de Raadsvergadering van 3 februari aanstaande vastgesteld. Daarna zouden wij als Buurtvereniging een nieuwe aanvraag in kunnen dienen voor de jaren 2020 en 2021. Dat zullen we zeker doen!

 

Juni 2021

Melding openbare ruimte? Ga naar www.putten.nl/melding
De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente.

Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, speelterreinen en voet-/fietspaden.
Vanaf zaterdag 1 mei kunt u nog makkelijker uw melding aan ons doorgeven
via www.putten.nl/melding.
Een schone en veilige omgeving staat bij ons voorop. Ziet u dat straatverlichting niet werkt of een stoeptegel kapot is? Of staat (een deel van) de straat blank door een rioolverstopping?
Ziet u dat ergens afval is gedumpt of is uw vuilnis niet opgehaald? Heeft u klachten over hondenpoep? Wordt er regelmatig op de stoep geparkeerd? Meld dit dan bij ons.


Een melding doorgeven:
Een melding kunt u op 2 manieren aan ons doorgeven:
• Vul het formulier in op www.putten.nl/melding. U kunt via deze link uw melding ook anoniem aan ons doorgeven.
• Bel de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.
Wij doen ons best om uw melding zo snel mogelijk af te handelen. Sommige meldingen kunnen wij niet direct afhandelen, omdat er bijvoorbeeld eerst onderzoek nodig is. Wij hopen op uw begrip.


Melding via Verbeter de buurt
Heeft u eerder een melding gedaan via www.verbeterdebuurt.nl? Ook deze meldingen komen bij ons binnen en pakken wij op. Wij willen u wel vragen om voortaan een melding te doen via www.putten.nl/melding. Een groot voordeel hiervan is dat u minder informatie hoeft in te vullen om een melding te doen.
Maak een melding
www.putten.nl/melding

 

April 2021

FINANCIELE ONDERSTEUNING
Ondertussen is onze aanvraag voor financiële ondersteuning bij de GemeentePutten, op basis van verkeerd gelezen jaarcijfers, door de Gemeente afgewezen. Jullie hebben het verloop vast gelezen in de krant. Henk van Woerden en ik hebben aanstaande maandag ( 19 april) een afspraak met wethouder Koops om één en ander nogmaals toe te
lichten en duidelijk te maken dat onze reserves bijna op zijn.
We houden jullie op de hoogte.

Update juni 2021:

Zoals jullie weten gaat de Gemeente Putten ons niet helpen. Wethouder Koops en mevrouw Hofmeijer zijn ervan overtuigd dat de buurtvereniging een belangrijke positie inneemt in Putten. Ondanks dat was de Gemeente Putten niet van plan ons een renteloze lening te verstrekken.
Gelukkig hebben een aantal leden zich bereid verklaard om, zo nodig ons tekort op te lossen in de vorm van renteloze leningen. We zijn op dit moment bezig om dit administratief en juridisch in orde te maken.

 

December 2020

Ook het contact met de Gemeente Putten, de
afgelopen maanden, is er nog steeds.
Het is spijtig dat we nog steeds niets van hen hebben
gehoord, anders dan “de aanvraag is in behandeling”.
Onze hulpvraag voor financiële ondersteuning is van
april 2020.

Helaas komt de buurtvereniging niet in aanmerking
voor een financiële bijdrage van de Rijksoverheid.
Ook de nieuwe regeling(en), die vanaf
25-11-2020 actief is, is weer niet voor de
buurtvereniging van toepassing. Hoe jammer!

Augustus 2020:

*Het bestuur is al vanaf begin april bezig om financiële steun te krijgen van de gemeente voor gederfde inkomstenin de maanden maart, april, mei, juni. Is een moeizaam traject maar we houden vol.

Juni 2019:

 

  • Gemeente heeft bericht dat er op de Huinerenkweg extra verlichting is aangebracht
  • Fietspad Mooi Veluwe is opgeknapt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtig in buurt en recreatie